Uutiset

20.11.2013 Seppo Närhi

Ympäristöohjelma parantaa kaupunkiympäristöä Helsingissä

Ympäristöohjelma on rakennusviraston merkittävä ympäristötoimintaa koordinoiva työkalu, johon on kiteytetty ympäristötyön tavoitteet ja toimet valtuustokauden ajaksi. Saavutetut tulokset julkaistaan vuosittain ympäristöraportissa. Lisäksi johto tarkastaa katselmuksessaan ympäristöasioiden hallinnan soveltuvuuden, riittävyyden ja tehokkuuden.


Moniulotteinen ohjelma

– Ympäristöohjelmamme koostuu yhdeksästä teemasta, joiden alla on lukuisia tavoitteita ja niihin pyrkiviä toimenpiteitä. Priorisointi ohjaa toteuttamisjärjestystä, Huvila toteaa.

Tämän nelivuotiskauden teemoja ovat Ympäristöjohtamisen kehittäminen ja ympäristöosaamisen parantaminen, Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen varautuminen, Ekologisesti kestävä rakentaminen, Ilmansuojelu ja katupöly, Meluntorjunta, Ympäristötietoisuus ja -vastuullisuus, Hulevedet, pienvedet ja Itämeri sekä Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

Ekokompassi näyttää suuntaa

– Yksi keskeisiä hankkeitamme on Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöönotto. Ekokompassi on alun perin pienten ja keskisuurten yritysten ympäristöasioiden hallintaan kehitetty kuntien yhteishanke, jota nyt sovelletaan myös kaupungin organisaatioihin ympäristökeskuksen tukemana, Huvila kertoo.

Rakenteeltaan ja sisällöltään Ekokompassia voi luonnehtia kevennetyksi ISO 14001-järjestelmäksi. Kuten ISO-veljelläänkin, sen tavoitteena on ympäristönäkökohtien systemaattinen tunnistaminen, vaikutusten minimointi, raportointi, kolmannen osapuolen suorittama todentaminen ja jatkuva parantaminen. Auditoinnin läpäisseet saavat käyttöönsä Ekokompassi-sertifikaatin.

– Kaupungin ympäristöjohtamisen ryhmässä on ideoitu, että kaupungin sisällä hallintokunnat auditoisivat toisiaan ristiin. Se mahdollistaisi hallintokuntien välisen oppimisen. Koska ympäristöohjelmamme on rakennettu joustavaksi, voi olla, että Ekokompassi nostaa esille vielä uusia asioita lisättäväksi ohjelmaamme, sanoo Huvila.

Ympäristöohjelman toteuttamiseen ei ole varattu erillistä budjettia. Tavoitteena on, että ympäristötyö olisi kiinteä osa jokapäiväistä työtä ja henkilöstö sitoutuisi siihen ja kantaisi siitä vastuun kukin oman työtehtävänsä osalta. Huvilan tehtävänä on tarjota työhön asiantuntija-apua, neuvoja ja tukea.

Ympäristövaikutukset korostuvat hankinnoissa

– Toinen iso ohjelmaan liittyvä hanke koskee kestäviä hankintoja. Tämä hanke liittyy kaupungin yhteiseen kehitystyöhön.
– Tarkoituksena on tunnistaa ympäristövaikutuksiltaan merkittävät hankinnat ja lisätä ympäristö- ja kestävyyskriteerejä tarjouspyyntöihin. Tämä on tärkeää esimerkiksi työ- ja kuljetuskonepalveluita ostettaessa. Myös resurssitehokkuuteen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, kertoo Huvila.

Ratkaisuja käytännön ongelmiin

– Ympäristöohjelmamme osoittaa, että tunnemme vastuumme, otamme ympäristötyön vakavasti ja teemme hartiavoimin työtä ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Kaupunkilaisille näkyviä ja siksi keskustelua herättäneitä asioita ovat esimerkiksi lumenvastaanottopaikkoihin liittyvät haasteet.

– Selvitämme keinoja välttää merivastaanoton aiheuttamaa roskaantumista ja olemme etsineet vaihtoehtoisia paikkoja lumen kasaamiseen kaupunkialueella. Lumen kuljettaminen kaupungin ulkopuolelle on kallista ja aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä.

Työmatkoista aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi ja henkilöstön terveyden edistämiseksi virastossa kampanjoidaan keväisin työpaikkapyöräilyn puolesta.

– Kampanjapäivän aikana pyörällä töihin tuleville tarjotaan ilmainen aamupala. Suosiota on saanut myös viraston sisäpihalle järjestetty polkupyörän huoltoapu kyseisenä päivänä. Turvalliseen pyöräilykauteen on voinut valmistautua esimerkiksi vaihdattamalla jarrupalat.

 Rakennusviraston ympäristöohjelman 2013–2016 tavoitteita:

– Ekokompassi-järjestelmän käyttöönotto, ja ekotukitoiminnan vahvistaminen sekä henkilöstön koulutus.
– Nollaenergiarakentamisen edistäminen ja olemassa olevien matalaenergiarakentamiseen neuvonta ja konsultointi
– Pyöräilyn edistäminen Helsingissä kestävänä liikkumismuotona.
– Ilmastonmuutokseen varautuminen päivittämällä viraston valmiussuunnitelmaa.
– Ohjeistuksen luominen ekologisesti kestävälle rakennussuunnittelulle.
– Kaivumaiden ja purkumateriaalien hyödyntämisen lisääminen sekä kuljetuspäästöjen vähentäminen.
– Katupölyn vähentäminen ja työmaiden pölyntorjunnan parantaminen.
– Meluntorjunta katujen päällystevalinnoilla ja meluesteillä.
– Ympäristötietoisuuden ja vastuullisuuden lisääminen muun muassa energiatehokkuusneuvonnalla.
– Hulevesien hallinnan ja pienvesien tilan parantaminen sekä meren roskaantumisen vähentäminen.
– Luonnonmukaisten viheralueiden monimuotoisuuden ylläpitäminen.

#Seppo Närhi