Uutiset

26.09.2018 Seppo Närhi

Uutta tietoa luonnonmateriaalien hyödyntämisestä jätevesien puhdistamisessa

Hankkeessa selvitettiin pilottikokein myös erilaisten modifioitujen luonnonmateriaalien ja mineraalien soveltuvuutta esim. hulevesien tai teollisuuden jätevesien metallien poistoon sekä laboratoriotutkimuksin että mahdollisissa todellisissa käyttökohteissa. Toinen pilottirakenne oli suodatintyylinen, jossa vesi virtasi isompiraekokoisen materiaalin (2-4, 5-15 tai 4-16 mm) läpi, ja toisessa vesi ensin sekoitettiin hienojakoisen materiaalin kanssa ja sen jälkeen kiintoainetta laskeutettiin. Suodatintyyppisessä ratkaisussa testatuista materiaaleista parhaimmaksi osoittautui alumiinioksidia sisältävä kierrätysmineraali ALOXrc. Sekoitus- ja laskeutustyyppisessä ratkaisussa noin puolet magnesiumoksidisia sisältävä PalPower M10 jauhe poisti tehokkaasti monia metalleja.


Hankkeessa tehdyn kirjallisuusselvityksen perusteella voidaan sanoa, että raskasmetallien erottaminen lietteistä on kannattavaa vain, jos raskasmetallipitoisuudet ovat korkeat. Tällöin vähennetään huuhtoutumaa ja mahdollistetaan lietteen polttaminen tai lietteen uudelleenkäyttö maanparannusaineena. Käytetyimmät menetelmät raskasmetallien poistoon lietteestä ovat kemiallinen uutto ja bioliuotus. Koska raskasmetallien erottaminen lietteistä ei ole pääasiassa kustannustehokasta, raskasmetallien käytön vähentäminen ja esimerkiksi hulevesien imeyttäminen maaperään syntypaikoilla nousivat esille kirjallisuustutkimuksessa tekijöinä, joilla raskasmetallien pääsyä lietteisiin voisi estää.


Hankkeen päärahoittaja oli Euroopan aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta. Hankkeen muina rahoittajina ja yhteistyökumppaneina toimivat Outokumpu Chrome Oy, Oulun Jätehuolto Oy, Pudasjärven vesiosuuskunta, Taivalkosken Vesihuolto, Oulun Vesi, Pölkky Oy, Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunta, Naturpolis Oy, Kuusamon kaupunki, Vesilaitosyhdistyksen kehittämisrahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry., Ranuan Vesihuolto Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Vesikolmio Oy, Aquaminerals Finland Oy ja Oulun yliopisto.


Hankkeen toteuttivat Oulun yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan, kemiallisen prosessitekniikan ja ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksiköt.

#Seppo Närhi