Uutiset

27.02.2014 Seppo Närhi

Uusiomaarakentamista edistävä UUMA-yhteistyö käynnistyi Savo-Karjalan alueella

Alueellisen yhteistyön käynnistyminen edistää uusien uusiomateriaaliratkaisujen käyttöönottoa. Maarakentamisessa käytettävien luonnon kiviainesten ottotarvetta on mahdollista vähentää merkittävästi hyödyntämällä erilaisia uusiomateriaaleja, joten huonolaatuiset maa-ainekset ja teollisuudessa muodostuvat arvokkaat sivuvirrat ovat ohjelmassa keskeisessä asemassa. Potentiaalisia mahdollisuuksia hyötykäyttöön tarjoavat esimerkiksi teollisuuden sivutuotteet, kuten tuhkat ja kipsi, kaivosten sivukivet, ylijäämämaat, pilaantuneet massat sekä vanhojen maarakenteiden uudelleen hyödynnettävät materiaalit. Näitä voidaan käyttää maarakentamisessa joko sellaisenaan, jalostettuna tai osakomponenttina korvaamaan neitseellisten kiviainesten käyttöä. Konkreettisia käyttökohteita ovat mm. teiden ja katujen rakentaminen, sorateiden parantaminen, alue- ja kaatopaikkarakentaminen, meluvallit, jne.

Vuoden alussa käynnistynyt alueprojekti kokoaa yhteen Savo-Karjalan tärkeimpiä toimijoita kehittämään hyviä UUMA-tuotteita ja paikallisia toimintamalleja konkreettisten hankkeiden avulla. Kolmevuotiseksi kaavailtu hanke tuo esiin UUMA-materiaalien hyödyntämiseen liittyvät mahdollisuudet, tehostaa alueen toimijoiden yhteistyötä ja verkottumista sekä tukee ja tehostaa alueella syntyvien UUMA-materiaalien hyödyntämistä. Hankkeessa haetaan erityisesti paikallisiin tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja sekä materiaalien suoraviivaiseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen tähtääviä malleja.

Valtakunnallinen UUMA2–ohjelma (http://www.uuma2.fi/) ja aluehankkeet toimivat vuorovaikutuksessa siten, että aluehankkeilta välittyy tietoa muun muassa lainsäädännön ja hankintamenettelyjen kehittämistarpeista. Aluehankkeet saavat puolestaan arvokasta lisätietoa valtakunnallisessa hankkeessa tapahtuvasta toiminnasta sekä muissa aluehankkeissa tapahtuvasta kehitystyöstä ja uusista toimintamalleista.

Uusiomaarakentamisen lisääminen edellyttää hyvää yhteistyötä rakennuttajien, materiaalituottajien, urakoitsijoiden ja muiden materiaalitoimijoiden sekä viranomaisten välillä. Valtakunnallisessa UUMA2-ohjelmassa ovat mukana kaikki asian etenemisen kannalta tärkeät julkiset tahot, kuten ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, teollisuus- ja elinkeinoministeriö, Liikennevirasto sekä useat muut julkiset ja yksityiset tahot. Savo-Karjalan aluehankkeeseen ovat ilmoittautuneet Pohjois-Savon ELY-keskus, Destia Oy, Fortum Power and Heat Oy, Jätekukko Oy, Kuopion Energia Oy, Savon Kuljetus Oy ja Yara Suomi Oy. Toimintaan osallistuvat valtakunnallisen hankkeen kautta myös Componenta Oyj sekä Andament Oy. Projektiin pyritään kytkemään myös muita tärkeitä yhteistyötahoja, kuten alueen tärkeimmät kuntasektorin toimijat. Hankkeen projektikoordinaattorina toimii asiantuntijayritys Ramboll.

#Seppo Närhi