Uutiset

01.06.2016 Seppo Närhi

Suomeen kaksi Life Best Awards -ympäristöpalkintoa

Life Best Awards -palkinnot myönnetään onnistuneille EU:n Life-rahoitusta saaneille luonnon- tai ympäristönsuojeluhankkeille, joita voitaisiin soveltaa myös muissa maissa ja jotka vaikuttavat myönteisesti ympäristöön, edistävät talouskasvua ja tuottavat merkittävää hyötyä kansalaisille.
Palkinnot menevät tällä kertaa Suomeen, Espanjaan, Italiaan, Isoon-Britanniaan, Kyprokselle, Puolaan ja Unkariin. Palkitut 11 projektia valittiin yli 50 finalistin joukosta.
Suomesta palkittiin kaksi hanketta:
Ensimmäinen palkittu hanke on "Suoverkosto-LIFE" – Natura 2000 -verkoston suoekosysteemien ennallistaminen. Hankkeessa ennallistettiin lähes 4 800 hehtaaria ainutlaatuisia suoalueita eri puolilla Suomea. Toimet perustuivat 35 ennallistamissuunnitelmaan, joiden tavoitteena oli palauttaa ojitettujen soiden vesitalous ja maisema luonnonmukaisemmaksi täyttämällä ojia (noin 4 790 hehtaarin alueella) ja vähentämällä puustoa (yli 3 300 hehtaarin alueella). Kunnostuksen yhteydessä myös hävitettiin metsäteitä ja lisättiin lahopuuta. Näin luotiin suoalueiden eliölajeille sopivia elinympäristöjä ja kasvatettiin biodiversiteettiä. Kohdealueita varten laadittiin kolme hoitosuunnitelmaa, joiden avulla varmistettiin suoekosysteemien säilyminen ja suojelu Life-rahoituksen päättymisen jälkeen. Hanketyöryhmän kokemus kustannustehokkaasta ennallistamisesta oli ratkaisevan tärkeää suoverkosto-LIFE-hankkeen onnistumisen kannalta. Hankkeen päävetäjänä toimi Metsähallituksen Luontopalvelut-yksikkö.
Toisena hankkeena palkittiin "Hajuton valu" – hajupäästöjen ja vaarallisten aineiden päästöjen vähentäminen valimoissa. Hankkeen tavoitteena oli määritellä tavanomaisten alumiini-, teräs- ja rautavalimoiden haju- ja vaarallisten aineiden päästöt sekä esitellä laajaan käyttöön soveltuvia menetelmiä päästöjen vähentämiseksi. Hankkeessa mukana olleille kahdeksalle valimolle laskettiin päästömittausten tase, ja laskelmien avulla osoitettiin eri torjuntakeinojen toteutettavuus. Tulokset osoittivat, että eri valimoprosesseissa syntyviä hajupäästöjä ja vaarallisten aineiden päästöjä voitaisiin vähentää 80–90 prosenttia käyttämällä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Jos hankkeessa testatut järjestelmät otettaisiin kaikilta osin käyttöön kyseisissä kahdeksassa valimossa, haitallisten yhdisteiden päästöjä syntyisi noin 11 000 tonnia vähemmän. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös kehitettäessä edelleen valimoalan BREF-asiakirjoja ("parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat vertailuasiakirjat"). Hankkeen päävetäjänä toimi Meehanite Technology Oy Tampereelta.
Life-ohjelma on toiminut vuodesta 1992, ja siitä on myönnetty rahoitusta yli 4 000 hankkeelle eri puolilla EU:ta ja myös sen ulkopuolisissa maissa. Sen avulla ympäristön ja ilmaston suojeluun on investoitu 7,8 miljardia euroa, josta ohjelman tuen osuus on ollut 3,4 miljardia euroa. Life-rahoitusta saavia hankkeita on meneillään noin 1 100. Ohjelmassa on erilliset alaohjelmat ympäristötoimille ja ilmastotoimille. Sen kokonaistalousarvio vuosina 2014–2020 on 3,4 miljardia euroa reaalihintoina.

#Seppo Närhi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: