Uutiset

22.12.2015 Seppo Närhi

Opinnäytetyö: Maa-ainesten ottoalueesta voi olla moneksi

Maa-ainesten ottoalueiden yleisin jälkikäyttömuoto on metsätalous, mutta ottoalueet on mahdollista muovata ottotoiminnan jälkeen myös erikoisempia toimintoja sisältäviksi alueiksi. Hämeen ammattikorkeakoulussa maisemasuunnittelun koulutusohjelmassa opiskeleva Veera Varpa kartoitti opinnäytetyössään vaihtoehtoisia jälkikäyttötapoja ja hyödynsi niiden suunnittelussa ja arvioinnissa ekosysteemipalvelunäkökulmaa. Opinnäytetyön tilaajana oli Insinööritoimisto Matti Jokinen.

Soranottoalueilla pakollinen jälkihoito koostuu pääpiirteittäin maastonmuotoilusta, kasvillisuuden palauttamisesta ja ei-toivotun käytön ehkäisystä. Edellämainitut toimet edesauttavat alueen korjaantumista, mutta joissain tilanteissa lisäpanostus voi olla tarpeen. Lisäpanostuksella alueesta on mahdollista rakentaa virikkeellisempi paikka ihmisille ja/tai suotuisampi elinympäristö eliöille. Panostamisesta voi olla hyötyä myös maa-ainesten ottajalle, jos jälkihoitoon panostaminen hälventää ottotoimintaan liittyviä negatiivisia odotuksia.

Jälkikäyttötoimintoja yhdistelemällä mahdollista muovata oikea kokonaisuus oikeaan paikkaan

Varpa kokosi opinnäytetyössään yhteen 14 erilaista jälkikäyttötoimintoa, joita työssä havainnollistettiin kuvin, taulukoin ja kartoin. Työssä hyödynnettiin case-aluetta, jonka ominaisuuksien perusteella laadittiin sekä työssä tehdyt selvitykset että jälkikäyttöideat. Case-alueen käytöstä huolimatta työssä pyrittiin sovellettavuuteen. Jälkikäyttötoiminnot on esitetty suuntaa-antavina ideoina, joista on mahdollista koostaa erilaisia yhdistelmiä eri tyylisiin kohteisiin. Kohdekohtaisella jatkokehittelyllä ja -suunnittelulla jälkikäyttötoiminnoista tehdyt yhdistelmät on mahdollista mitoittaa kulloinkin käsillä olevaan alueeseen sopiviksi.

Ekosysteemipalveluiden hyödyntäminen toi mielenkiintoisen lisän suunnitteluun sekä auttoi hahmottamaan luonnossa vallitsevia vuorovaikutussuhteita ja luonnon tuottamien palveluiden moninaisuutta. Ekosysteemipalveluiden huomioiminen suunnittelussa on haastava, mutta kehittämisen arvoinen näkökulma.

#Seppo Närhi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: