Uutiset

09.05.2014 Seppo Närhi

Opas maisemaselvityksen tekemiseen

Maisemassa ilmenee kulttuuri- ja luontoperintömme monimuotoisuus. Suomen maisemien vanhinta kerrostumaa edustavat luonnonhistoriallisten ilmiöiden, jääkauden ja muinaisen Itämeren vaiheiden jäljet tuhansien vuosien takaa. Maisema on muodostanut edellytykset ihmisen toiminnalle.

Suomelle ominaisia maisemia ovat esimerkiksi järvimaisemat, metsät ja maatalousmaisemat. Arvokkaita erityispiirteitä ovat esimerkiksi saaristomeri, tunturialueet ja maannousemarannikko. Maisemamme ominaisluonne ja erityispiirteet ovat meidän yhteistä omaisuuttamme, josta olemme vastuussa.

Maaseudun kulttuurimaisemista edustavimmat on valittu valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden joukkoon. Myös valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt ja muinaisjäännökset ovat kohteita, joilla on maisemalliset arvot ja niiden turvaaminen tulee ottaa tavallista paremmin huomioon. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa todetaan, että valtakunnallisesti merkittävien kulttuuri- ja luontoperinnön arvojen säilyminen tulee varmistaa alueiden käytön suunnittelussa. Nopeasti muuttuvat maankäyttötavat tekevät maisema-arvojen tunnistamisesta ja alueiden kestävästä käytöstä ja kehityksestä erityisen tärkeää. Maisemaselvitys varmistaa osaltaan sen, että maankäytön suunnitelmasta muotoutuu luonnonarvojen, virkistyskäytön sekä asumis- ja yritystoimintojen kannalta mielekäs, viihtyisä ja toimiva kokonaisuus. Laadukkaaseen maisemaselvitykseen pohjautuva yleiskaavoitus ja muu suunnittelu luovat edellytykset ylläpitää maiseman ominaisluonnetta ja arvoja.

Nyman, Marie: Maisemaselvitys: Tietoa maisemasta ja suuntaviivoja suunnittelun tueksi. Opas 9/2013. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. ISBN 978-952-257-890-7 (painettu), ISBN 978-952-257-891-4 (PDF).

Opas pdf-muodossa

#Seppo Närhi