Uutiset

22.05.2014 Seppo Närhi

Oikea saumausaine oikeaan paikkaan

Työhön on kerätty tietoja eri saumausmateriaaleista ja kenttäkokeessa niistä tehtyjä havaintoja.
Tavoitteena on ollut tehdä oikean saumausaineen valinnasta helpompaa.

Vertailukelpoista uutta tietoa eri saumausmateriaaleista Suomessa ja suomeksi

Saumauskokeessa tutkittiin perinteisten materiaalien rinnalla kiveyksen saumauksessa käytettäviä
muovisidonnaisia saumausmateriaaleja kolmelta niitä maahantuovalta yritykseltä. Työssä tuli
selkeästi esille uutta tietoa eri materiaalien asennettavuudesta, kustannuksista ja kestävyydestä
ensimmäisen talven ajalta. Kokeeseen valikoituneet aineet edustivat melko kattavasti yleisimpiä
markkinoilla olevia saumausainetyyppejä piha-alueille. Koekiveys tutkimusta varten rakennettiin
Hamk:n Lepaan toimipisteeseen. Kiveys jää sinne pysyvästi ja sitä voidaan hyödyntää opetus- ja
tutkimuskäytössä jatkossakin.

Onnistunut lopputulos saavutetaan yhteistyöllä

Kemiallisilta, fysikaalisilta ja työteknisiltä ominaisuuksiltaan muovisidonnaiset saumausaineet
eroavat toisistaan merkittävästi. Yleisohjeita niille on mahdotonta antaa. Saumaustyön
onnistuneeseen ja työturvalliseen toteutukseen tarvitaan selkeät materiaalikohtaiset ohjeet. Työn
materiaali- ja rakennevalinnoista sekä niiden tekemiseen riittävän ohjeistuksen laatimisesta vastaa
kohteen suunnittelija. Rakentaja tarkistaa ohjeiden toteuttamiskelpoisuuden ja huolehtii työn
toteuttamisesta. Kohteen valvoja vastaa valmiin työn laadunvarmistuksesta ja ylläpito sen
säilymisestä käyttökuntoisena. Yhteistyön ja vuoropuhelun työn eri osapuolien ja maahantuojien
välillä olisi hyvä olla mahdollisimman saumatonta.

Lopullisesti saumojen kokonaistaloudellisuutta voidaan arvioida vasta kun kiveyksen koko
käyttöiän kustannukset aikanaan ovat selvillä. Kiveyksen elinkaarikustannuksissa kokonaisuus
ratkaisee, säästö yhdessä kohdassa aiheuttaa yleensä lisäkustannuksia jossain toisessa kohdassa.

Lisätietoja:

Tiina Kortelainen, p. 040 728 6983, kortelainen.tiina@gmail.com, työ: tiina@kivijakasvi.fi

työ luettavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405229189

#Seppo Närhi