Uutiset

14.02.2014 Seppo Närhi

Lohjansaaren perinnemaisemat vuoden perinnemaisema

Valinnan perusteena ovat Lohjansaaren perinnemaisemien merkittävät luonto-, maisema- ja kulttuurihistorialliset arvot. Saaren perinnemaisemat ovat pienialaisia kallioketoja ja niittyjä. Yhdistys pitää tärkeänä tuoda esille myös pienialaisten perinnebiotooppien merkitystä – etenkin silloin, kun ne muodostavat tiheän hoidetun verkoston – eliölajien säilymiselle ja monimuotoisuudelle.

Lohjansaaren luonto on poikkeuksellisen rikas ja monimuotoinen. Sille leimalliset ominaispiirteet johtuvat saaren kalkkikallioesiintymistä. Arvokkaiden lehtojen ja kallioalueiden ohessa sijaitsevat saaren lukuisat perinnebiotoopit, joilla kasvaa runsaasti uhanalaisia ja huomionarvoisia kasvilajeja. Tyypillisiä niille ovat myös monet uhanalaiset jäkälä- ja sammallajit. Lohjansaaren perinnemaisemat on luokiteltu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaiksi.

Lohjansaaren pitkä asutus- ja maankäyttöhistoria on nähtävissä maisemassa kaikkialla.

Vanhinta kerrosta edustavat kivi- ja rautakautiset muinaisjäännökset, joista useat sijaitsevat perinnebiotoopeilla tai niiden lähistöllä. Käytöstä jääneitä historiallisen ajan kalkkikaivoksia on saarella siellä täällä. Talonpoikaisasutuksesta taasen kertovat perinnemaisemien ja viljelyalueiden ohessa maalaistalojen edustavat pihapiirit.

Lohjansaaren perinnemaisemakohteita on hoidettu jo vuodesta 2003 lähtien Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin luonnonhoitohankkeiden avulla. Alkuperäisrotuiset kyytöt ja ahvenanmaanlampaat laiduntavat useilla perinnebiotoopeilla kesäisin. Työllistävän hankkeen luonnonhoitajat puolestaan niittävät kohteita ja raivaavat uusia laitumia sekä osallistuvat niiden ylläpitoon.

Myös Lohjan kaupunki ja paikalliset asukkaat ovat aktiivisia luonnon ja ympäristön hoidossa sekä esille tuomisessa. Saareen on perustettu mm. luonto- ja kulttuuripolkuja sekä ei-kaupallinen näytepuutarha ’Fruticetum’, johon on kerätty Suomessa menestyvät monivuotiset, puuvartiset hedelmä- ja marjakasvit.

Lohjansaaaren perinnemaisema-alueet ovat pääosin yksityisessä omistuksessa, mutta

Lohjansaarentien varressa olevia kohteita voi helposti ihailla tieltä käsin jokamiehenoikeuksien rajoissa. Omatoimisesti voi tutustua mm. Paavolan seuraintalon yhteydessä olevaan kallioketoon, Hermalan harvinaisiin kalkkikallioihin sekä Martinpihan matkailutilan pihapiirissä oleviin kohteisiin. Opastetuilla retkillä voi sopimuksen mukaan vierailla myös muilla kohteilla.

Valitsemalla vuosittain ’Vuoden perinnemaiseman’ Maatiainen ry haluaa kiinnittää huomiota

arvokkaisiin suomalaisiin kulttuurimaisemiin sekä edistää niiden säilymistä.

Maatiainen ry­ – Det lantliga kulturarvet ry on valtakunnallinen yhdistys, joka pyrkii säilyttämään vanhat viljely- ja koristekasvit sekä alkuperäiset kotieläinrodut eli maatiaiskasvit ja -eläimet. Lisäksi yhdistys vaalii perinnemaisemia.

#Seppo Närhi