Uutiset

14.05.2014 Seppo Närhi

Kierrätysmateriaalien käyttö viherrakentamisessa

EU LIFE09 ENV FI 000570 ”LCA in Landscaping” -hanke alkoi 1.9.2010 ja se jatkuu 31.12.2014 saakka.

Hankkeessa saavutettuja tuloksia tähän mennessä

Nurmikon leikkuusta aiheutuvat ympäristövaikutukset koko elinkaarta tarkasteltaessa ovat
yllättäen kuitenkin pienemmät kuin kasvualustan osuus. Kokonaisilmastovaikutus nurmikon
perustamisvaiheessa nousee suureksi, sillä kasvualustaa käytetään suuria määriä.

Kasvualustoista syntyviä ympäristövaikutuksia ovat tuotannossa syntyvät sekä kasvualustan
hajoamisprosessissa syntyvät päästöt. Tältä osin turpeen hajoamisessa vapautuva
hiilidioksidin vaikutus ilmastoon on suurempi kuin kompostoinnissa vapautuvien
kasvihuonekaasujen. Tulee kuitenkin huomioida, että kierrätysmateriaalipohjainen
kasvualusta aiheuttaa myös levityksen jälkeen dityppioksidipäästöjä, vaikkei niiden merkitys
olekaan yhtä suuri kuin turpeen hajoamisen hiilidioksidipäästön. Päästöjä tarkasteltaessa on
huomioitavaa myös se, että biojäte- ja lietepohjainen materiaali on stabiloitava joka
tapauksessa, riippumatta siitä, käytetäänkö se hyväksi viherrakentamisessa tai muualla.

Myös ravinnehuuhtoumilla voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia etenkin
nurmikkoalueita perustettaessa. Envirogreen –hankkeen mukaan lietepohjaisten
kasvualustojen päästöt koko valtakunnan tasoon suhteutettuna ovat pienet, mutta
paikalliset vaikutukset on kuitenkin huomioitava.

Materiaalikustannuksissa kierrätysmateriaalipohjaiset kasvualustat ovat noin 30 %
edullisempia perinteisiin kasvualustoihin verrattuna. Kustannushyödyt ja hiilijalanjäljen
osuus kierrätysmateriaaleja hyödyntävissä kasvualustoissa on merkittävä tekijä, joka
viherrakennuskohteissa on syytä huomioida. Kierrätysmateriaalien käyttö on askel
kustannustehokkaaseen ja ympäristöystävällisempään toimintaan viherrakentamisessa.

Hankeen koordinoija on MTT, muut hankkeen kumppanit ovat HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Viherrakenne Jaakkola
Oy.

Lisätietoja hankkeesta:

www.lcainlandscaping.fi

Oiva Niemeläinen, puh. 029 531 7547

oiva.niemelainen@mtt.fi

#Seppo Närhi